تعرفه خط اختصاصی

ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامغیرسفارشی (تومان)سفارشی (تومان)
11000XXXXXXXXXX1435,00070,000
21000XXXXXXXXX1350,000100,000
31000XXXXXXXX12125,000250,000
41000XXXXXXX11175,000350,000
51000XXXXXX10250,000800,000
61000XXXXX9600,0001,200,000
71000XXXX82,000,0005,000,000
81000XXX7نیاز به مذاکره
91000XX6نیاز به مذاکره